Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er Kidz & Girlz United og dens hjemsted er i Københavns Kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningen er for børn i alderen 6-16 år.

Foreningens formål er at

–    Sprede glæden ved at være kreativ og fysisk aktiv og gøre det til en naturlig del af børnenes hverdag.

–    Bygge broer på tværs af kultur, alder, boligområder mv.

–    Etablere et fællesskab inden for foreningens rammer med fokus på selvværd, sammenhold og gode oplevelser.

§ 3. Medlemmer:

stk. 1. Alle, der aktivt vil bidrage til foreningens formål, kan blive optaget som medlem af foreningen.

stk. 2. Foreningen består primært af børn mellem 6 – 16 år, men er åben for alle, der vil arbejde for foreningens formål. Blandt disse vælges en myndig bestyrelse.

stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til bestyrelsen eller en ansat ved udgangen af en måned.

stk. 4. Udelukkelse kan ske ved tre på hinanden følgende måneders kontingentrestance.

stk. 5. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen ved førstkommende generalforsamling.

§ 4. Kontingent:

Til drift af foreningens formål betales et månedligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Det vedtagne kontingent beløb er gældende fra det efterfølgende kalenderår. Medlemmer som udfører et stykke frivilligt arbejde i foreningen kan fritages fra kontingent.

§ 5. Regnskab og Revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Foreningens midler opbevares på foreningens bankkonto.

Stk. 6. Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent, medmindre de er fritaget for kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Er medlemmet under 18 overgår stemmeretten til barnets værge.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse

4. Godkendelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af kasserer, hvis denne er til genvalg

8. Valg af 0-11 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage forud for afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden / prioriteringsmetoden. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages ved 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det.

Stk. 2. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Stk. 3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 8 Foreningens daglige ledelse:

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen eller en til formålet udvalgt ansat. Bestyrelsen består foruden formanden af kassereren og 1-9 øvrige medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, således at der hvert år vælges 0-10 medlemmer inkl. kassereren. Bestyrelsen skal i videst muligt omfang repræsentere foreningens forskellige interessegrupper.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Efter nyvalg til bestyrelsen afholdes et konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand og kasserersuppleant. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling på nær kassererposten, da kassereren vælges på generalforsamlingen for en toårig periode.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden – og i dennes fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 6. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med gældende aftaler.

Stk. 7. Der vælges hvert år op til 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder til i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.

Stk. 8. For at være valgbar, skal den foreslåede person være til stede og tilkendegive at være villig til at modtage valg.

Stk. 9. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 10. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som formanden eller to bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

§ 9 Tegningsret:

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 2. Kassereren og et andet bestyrelsesmedlem er bemyndiget til i fællesskab at disponere over foreningens formue, herunder også foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Bestyrelsen kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte ansatte, dog således at der altid tegnes af to i forening.

Stk. 3. Ved beløb under 30.000 kr. kan et bestyrelsesmedlem eller en udvalgt ansat alene underskrive.

Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem eller en udvalgt ansat er bemyndiget til at disponere over en konto med tilknyttet dankort, hvor rådighedsbeløbet på intet tidspunkt må overstige 30.000 kr.. Der må kun overføres penge til denne konto, når kassereren og kasserersuppleanten har gennemgået bilag for tidligere aktiviteter på kontoen. En overførsel til kontoen med tilknyttet dankort tegnes af to i forening som udspecificeret i stk. 1 og stk. 2.

Stk. 5. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Opløsning/Ændring af formålsparagraf:

Stk. 1. Opløsning eller ændring af foreningens vedtægter kan kun finde sted med 2/3 flertal af de fremmødte på ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11 Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 16.01.2010 og revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 17.07.2012. Revideret igen på ekstraordinær generalforsamling d. 20.06.2013. Revideret på ny på generalforsamling d. 26.03.2014, samt på generalforsamlingerne hhv. d. 24.03.2015 og d. 30.03.2016. Senest revideret d. 20.02.2019.

Comments are closed.